Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

DOFINANSOWANIE Z UE DLA FIRM

Poniżej proponujemy Państwu propozycje konkursów organizowanych prze PARP a także konkursów organizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.


 

W ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2014-2020 (POPW)– działanie 1.3.1 Wdrażanie Innowacji przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Pula środków przeznaczona na to działanie dla przedsiębiorców to 50 mln  zł.

Podstawowe informacje:

Wnioski należy składać do 31.07.2018 r. Dofinansowanie mogą otrzymać projekty dotyczące inwestycji początkowej i prowadzące do stworzenia innowacyjnych (przynajmniej na poziomie kraju) produktów poprzez wdrożenie (własnych lub nabytych) wyników prac B+R  i jednocześnie realizowane na terytorium co najmniej jednego województwa makroregionu Polski Wschodniej.

Dofinansowanie można przeznaczyć na:

 • zakup usług doradczych w zakresie przygotowania do wdrożenia,
 • zakup praw patentowych, know-how, licencji oraz innych praw własności niematerialnej,
 • wdrożenie obejmujące inwestycje w zakup, montaż i uruchomienie maszyn i urządzeń, linii produkcyjnej lub technologicznej.

Wybrane wymagania wobec wnioskodawców:

 • posiadanie statusu MŚP,
 • w ostatnim roku obrotowym zatrudnianie co najmniej 5 pracowników,
 • przychody w roku obrotowym nie mniejsze niż 600 tys. zł w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku,
 • przynajmniej od 6 miesięcy przynależność do ponadregionalnego powiązania kooperacyjnego.

Wysokość kosztów kwalifikowanych: od 1 do 7 mln zł

Poziom dofinansowania wynosi do 70% (pomoc inwestycyjna) oraz do 85% (zakupu usług doradczych) wydatków kwalifikowanych.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu i znajdują się na stronie: http://popw.parp.gov.pl/dokumentacja/dokumentacja-dla-naboru-wnioskow-o-dofinansowanie-w-ramach-poddzialania-1-3-1-popw-rok-2018

 

W ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (POIR) poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek

Środki w ramach tego poddziałania przeznaczone są na:

·         realizację wdrożeń projektów badawczych zgodnie z hasłem: „od pomysłu do rynku”. Żeby stworzyć innowację, trzeba przeprowadzić lub zlecić prace badawczo-rozwojowe, albo nabyć wyniki prac B+R. Efektem musi być wprowadzenie na rynek nowych bądź znacząco ulepszonych produktów (towarów, usług). Można też uzyskać dofinansowanie na eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo. Do otrzymania dofinansowania konieczne jest wdrożenie innowacyjnego produktu.

·         Innowacyjny produkt - nowy lub znacząco ulepszony wyrób czy usługa. Ulepszenie może dotyczyć charakterystyk technicznych, komponentów, materiałów, wbudowanego oprogramowania oraz innych cech funkcjonalnych produktu. Bardzo ważne jest jednak, aby w wyniku znaczącego ulepszenia produkt posiadał całkiem nowe cechy lub funkcje, których wcześniej nie miał. Jednocześnie muszą one wynikać z przeprowadzonych wcześniej prac badawczo-rozwojowych. Innowacyjność produktu jest kryterium rozstrzygającym. Oznacza to, że w przypadku uzyskania jednakowej łącznej liczby punktów wsparcie w pierwszej kolejności otrzyma projekt, który będzie cechował się większą innowacyjnością.

Wybrane wymagania wobec wnioskodawców:

 • posiadanie statusu MŚP,
 • zamknięcie przynajmniej jednego roku obrotowego trwającego 12 miesięcy,
 • przychody w roku obrotowym nie mniejsze niż 600 tys. zł (mikro- i mali przedsiębiorcy) lub 1 mln. (średni przedsiębiorcy) w okresie 3 lat przed złożeniem wniosku,

Wnioski można składać w rundach aplikacyjnych do 05.12.2018 r.

W ramach konkursu można się ubiegać o dofinansowanie od 5 mln zł o 20 mln zł

Poziom dofinansowania wynosi do 35%  do 50% wydatków kwalifikowanych.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu i znajdują się na stronie:

https://poir.parp.gov.pl/nabor-ogolny-2018/dokumentacja-do-poddzialania-3-2-1-badania-na-rynek-i-nabor-2018-ogolny

 

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020:

Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja Poddziałanie 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP

Termin składania wniosków: od 28 maja 2018 r. do 10 sierpnia 2018 r. w godzinach 7.30 – 15.30

Podstawowe informacje:

Wsparcie w niniejszym poddziałaniu uzyskają projekty MŚP polegające na zwiększeniu udziału technologii informacyjno-komunikacyjnych w zarządzaniu przedsiębiorstwem (wraz z przeszkoleniem pracowników), prowadząc m.in. do obniżania kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, internacjonalizacji oraz usprawnienia kontaktów z klientem (m.in. inteligentne systemy zarządzania: zarządzanie zasobami ludzkimi, towarowymi
i usługowymi, zarządzanie systemami finansowo-księgowymi, zarządzanie produkcją, automatyzacja procesu produkcyjnego, systemu zarządzania relacjami z klientem, itd.)Elementem uzupełniającym projektu mogą być działania informacyjno-promocyjne dotyczące nowych rozwiązań wypracowanych w ramach projektu (wśród klientów, odbiorców, dostawców, podwykonawców).Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

Nabór będzie przeprowadzony w trybie zamkniętym. Konkurs nie jest podzielony na rundy. Wartość kwoty przeznaczonej na dofinansowanie projektów w konkursie wynosi 839 359,37 EUR [1] co daje kwotę 3 531 352,76 PLN ze środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR powinien zostać wyliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej/ pomocy de minimis (jeśli dotyczy). Maksymalny udział środków EFRR nie może być wyższy niż 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

·         w przypadku projektów objętych pomocą de minimis maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu

·         dla projektów podlegających zasadom udzielania pomocy publicznej maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 wynosi 60% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu w przypadku przedsiębiorstw średnich, 70% - w przypadku przedsiębiorstw małych (zgodnie z definicją MŚP),

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

·         przedsiębiorstwa – wyłącznie MŚP

·         grupy przedsiębiorstw – wyłącznie MŚP (w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja)

Działalność beneficjenta musi być prowadzona na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, przy czym lokalizacja siedziby/oddziału beneficjenta musi znajdować się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Minimalna wartość projektu: nie dotyczy

Maksymalna wartość projektu: nie dotyczy

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: nie dotyczy

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 1 000 000,00 PLN

Minimalny wkład własny beneficjenta powinien zostać wyliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej/ pomocy de minimis (jeśli dotyczy). Minimalny wkład własny beneficjenta nie może być niższy niż 15% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie: https://www.wmarr.olsztyn.pl/s/index.php?option=com_content&view=article&id=3217&catid=34&Itemid=54&lang=pl

 

Działanie 1.2 Innowacyjne firmy, Poddziałanie 1.2.1 Działalność B+R przedsiębiorstw.

Termin składania wniosków: od 28 lutego 2018 r. (dzień otwarcia naboru pierwszej rundy) do 29 czerwca 2018 r. (dzień zamknięcia naboru w ostatniej rundzie)
w godzinach 7.30 – 15.30

Podstawowe informacje:

Przewidziane do wsparcia typy projektów:

1.       Wsparcie infrastruktury B+R tj. stworzenia lub rozwoju istniejącego zaplecza badawczo-rozwojowego w postaci: działów B+R w przedsiębiorstwach (w tym laboratoriów) oraz tworzenie centrów badawczo-rozwojowych.

2.       Prowadzenie badań w przedsiębiorstwach, (badań przemysłowych i/lub prac rozwojowych, w tym opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie, walidację nowych lub ulepszonych produktów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalanie techniczne produktów, procesów lub usług, a ostateczny kształt nie jest jeszcze określony), w tym inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczej wykorzystywanej do prowadzenia rynkowo zorientowanej działalności badawczo-rozwojowej (np. inwestycje w linie pilotażowe, urządzenia i sprzęt niezbędny do fazy demonstracji, walidacji, testowania jako element większego projektu B+R).

Minimalna wartość projektu: nie dotyczy

Maksymalna wartość projektu: nie dotyczy

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (w zależności od wielkości podmiotu): nie dotyczy

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu (w zależności od wielkości podmiotu):

mikro, małe – 1 000 000,00 PLN, średnie – 3 000 000,00 PLN, duże – 5 000 000,00 PLN

Minimalny wkład własny beneficjenta powinien zostać wyliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej/ pomocy de minimis (jeśli dotyczy). Minimalny wkład własny beneficjenta nie może być niższy niż 15% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie https://www.wmarr.olsztyn.pl/s/index.php?option=com_content&view=article&id=3148&catid=34&Itemid=54&lang=pl

 

Działanie 1.2 Innowacyjne firmy, Poddziałanie 1.2.2 Współpraca biznesu z nauką

Termin składania wniosków: 28 lutego 2018 r. (dzień otwarcia naboru pierwszej rundy) do 29 czerwca 2018 r. (dzień zamknięcia naboru w ostatniej rundzie) w godzinach 7.30 – 15.30

Podstawowe informacje:

Schemat A: „Bon na nawiązanie współpracy” – instrument polegający na finansowaniu dotacyjnym projektów mających na celu zakup usług B+R oraz usług doradczych związanych z B+R. Działanie służy wspomaganiu inicjowania współpracy w obszarze B+R pomiędzy przedsiębiorstwami a naukowcami/ podmiotami oferującymi usługi naukowe i badawczo-rozwojowe, zarówno z jak i spoza regionu oraz z innych krajów UE. Zakres merytoryczny współpracy może dotyczyć takich działań jak: wykonanie badań, wsparcie rozwoju technologii lub produktu na wstępnym etapie jego opracowywania, przygotowanie do komercjalizacji wyników prac B+R. Zakładanym rezultatem projektu powinno być wywoływanie współpracy pomiędzy wnioskodawcą i sektorem naukowo-badawczym. Efektem współpracy powinno być rozwiązanie określonego problemu, prowadzące do rozwoju firmy i w perspektywie zapewniające podniesienie jej innowacyjności. Przykładowymi projektami mogą być: dopracowanie nowego produktu lub technologii, pomoc doradcza we wdrożeniu nowej technologii, badanie wyrobu na zgodność z normą. Środki wsparcia w ramach niniejszego działania są przeznaczone na finansowanie usług badawczo-rozwojowych realizowanych przez naukowców/ podmioty oferujące usługi naukowe i badawczo-rozwojowe.

Schemat B: „Bon na rozwój współpracy poprzez projekty B+R” – dotacje przeznaczone na rozwój nowych lub udoskonalenie obecnie oferowanych i wykorzystywanych produktów/ usług/ technologii, przygotowanie do uzyskania akredytacji i certyfikacji, proces akredytacji i certyfikacji oraz proces uzyskiwania ochrony praw własności intelektualnej, z wyłączeniem kosztów postępowań sądowych,Działanie pozwala na finansowanie projektów badawczych i badawczo-rozwojowych mających na celu rozwój nowych lub doskonalenie obecnie oferowanych i wykorzystywanych produktów/usług/technologii, przygotowanie do uzyskania i pozyskanie certyfikacji oraz uzyskanie ochrony praw własności intelektualnej. Beneficjent może zdecydować o zakupie usług badawczych, technologii i wiedzy, zarówno od naukowców/ podmiotów oferujących usługi badawczo-rozwojowe z regionu, jak i spoza regionu oraz z innych krajów UE. Wsparcie jest przeznaczone na finansowanie prac B+R, mogących obejmować prace realizowane przez pracowników firmy i/lub przez zewnętrzny podmiot oferujący usługi B+R/ naukowca, której udział jest obligatoryjny.

Schemat C: Kontrakt B+R” – dofinansowanie dużych przedsięwzięć badawczo-rozwojowych do etapu pierwszej produkcji włącznie.

Działanie pozwala na finansowanie dużych projektów badawczo-rozwojowych (w tym opracowanie prototypów, demonstracje, opracowanie projektów pilotażowych, testowanie, walidację nowych lub ulepszonych produktów lub usług w otoczeniu stanowiącym model warunków rzeczywistego funkcjonowania, których głównym celem jest dalsze udoskonalanie techniczne produktów, procesów lub usług, a ostateczny kształt nie jest jeszcze określony),. Wsparcie nie obejmuje produkcji masowej ani działalności  handlowej. Zakłada się, że dofinansowanie uzyskać będą mogły przedsięwzięcia obejmujące pierwszą produkcję poprzedzoną wcześniejszymi etapami (prace rozwojowe, faza demonstracji, walidacji). Projekty dotyczące wyłącznie pierwszej produkcji nie będą kwalifikowane.Beneficjenci dokonują zakupu usług badawczych, technologii i wiedzy od jednostek B+R lub podmiotów oferujących usługi naukowe i badawczo-rozwojowe. Opracowane rozwiązanie musi być unikalne i innowacyjne. Usługodawcy mogą pochodzić z regionu, jak i spoza regionu, w tym z innych krajów UE. Powyższy zakup usług jest obligatoryjny. Dodatkowo wsparcie może być przeznaczone na finansowanie prac B+R realizowanych przez pracowników firmy.
W ramach części wdrożeniowej finansowane mogą być zakupy środków trwałych niezbędnych do wdrożenia wypracowanego rozwiązania oraz zakupy wyposażenia laboratoryjnego.

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

Schemat A i B

Przedsiębiorstwa (MŚP)

Konsorcja: przedsiębiorstw, IOB, podmiotów sektora naukowo-badawczego, uczelni, przy czym liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo

Schemat C

Przedsiębiorstwa MŚP i duże, Konsorcja: przedsiębiorstw, IOB, podmiotów sektora naukowo-badawczego, uczelni, przy czym liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo

W niniejszym Poddziałaniu dopuszczalne jest aplikowanie o środki przez duże przedsiębiorstwa, pod warunkiem wykazania przez Beneficjenta mechanizmu zapewnienia dyfuzji wyników prowadzonej działalności badawczo-rozwojowej do gospodarki regionu oraz zapewnienia, że wkład finansowy z funduszy nie spowoduje znacznego ubytku liczby miejsc pracy w istniejących lokalizacjach na terytorium UE.

Działalność beneficjenta musi być prowadzona na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, przy czym lokalizacja siedziby/oddziału beneficjenta musi znajdować się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego

Minimalna wartość projektu:

Schemat A – nie dotyczy, Schemat B – 50 000,00 PLN, Schemat C – 260 000,00 PLN

Maksymalna wartość projektu:

Schemat A,B i C – nie dotyczy

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:

Schemat A – nie dotyczy, Schemat B – 50 000,00 PLN, Schemat C – 260 000,00 PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu:

Schemat A – 50 000,00 PLN, Schemat B – 260 000,00 PLN, Schemat C – 10 000 000,00 PLN.

Minimalny wkład własny beneficjenta powinien zostać wyliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej/ pomocy de minimis (jeśli dotyczy). Minimalny wkład własny beneficjenta nie może być niższy niż 15% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie: https://www.wmarr.olsztyn.pl/s/index.php?option=com_content&view=article&id=3149&catid=34&Itemid=54&lang=pl

Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja, Poddziałanie 1.4.2 Pakietowanie produktów i usług Schemat B

Termin składania wniosków: od 27 kwietnia 2018 r. do 15 czerwca 2018 r. w godzinach 7.30 – 15.30

Podstawowe informacje:

Wsparcie uzyskają przedsięwzięcia realizowane przez co najmniej dwa MŚP mające na celu zmianę modelu zarządzania ofertą firmy poprzez pakietowanie produktów i usług (min. trzy różne produkty/ usługi oferowane przez minimum dwa przedsiębiorstwa) i oferowanie ich klientom w formie połączonej (w tym z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych). Projekty mogą obejmować wydatki na „menadżera pakietu” (w formie usługi polegającej na wspieraniu i organizowaniu procesu przygotowania pakietu), przygotowanie zaplecza technologicznego, aplikacji, rozwiązań teleinformatycznych oraz inne niezbędne inwestycje związane z pakietowaniem oferty, przez które rozumie się wydatki mające na celu dostosowanie dotychczasowej lub planowanej nowej oferty (produktu lub usługi) do potrzeb pakietu. Ponadto dofinansowanie zostaną działania promocyjne i informacyjne na rzecz upowszechnienia oferty wśród potencjalnych odbiorców.

Preferencje uzyskają projekty z obszarów inteligentnych specjalizacji województwa warmińsko-mazurskiego.

 

Maksymalny poziom dofinansowania projektu ze środków EFRR powinien zostać wyliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej/ pomocy de minimis (jeśli dotyczy). Maksymalny udział środków EFRR nie może być wyższy niż 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu

O dofinansowanie mogą ubiegać się:

- grupy przedsiębiorstw – wyłącznie MŚP (w tym m.in. porozumienia, sieci, konsorcja)

 

Działalność beneficjenta musi być prowadzona na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, przy czym lokalizacja siedziby/oddziału beneficjenta musi znajdować się na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.

Minimalna wartość projektu: nie dotyczy

Maksymalna wartość projektu: nie dotyczy

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: nie dotyczy

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 1 700 000,00

Minimalny wkład własny beneficjenta powinien zostać wyliczony zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi pomocy publicznej/ pomocy de minimis (jeśli dotyczy). Minimalny wkład własny beneficjenta nie może być niższy niż 15% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się na stronie: www.wmarr.olsztyn.pl/s/index.php