Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Dla kogo?

Projekt jest skierowany do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą  i spełniających następujące kryteria formalne:

1. posiadających siedzibę i prowadzących działalność gospodarczą na terenie województwa warmińsko­ mazurskiego,

2. znajdujących się w początkowej fazie rozwoju działalności gospodarczej, tj. funkcjonujących na rynku nie dłużej niż 3 lata (licząc od daty rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej wskazanej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sądowym),

3. posiadających status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa (MŚP),

4. aktywnych, tj. działalność przedsiębiorstwa nie została zawieszona i przedsiębiorstwo nie jest w stanie upadłości lub likwidacji,

5. uprawnionych do korzystania z pomocy de minimis,

6. posiadających techniczne/technologiczne/informatyczne rozwiązanie o potencjale innowacyjnym, stanowiące istotę  produktu/usługi rozwijanego/rozwijanej przez przedsiębiorstwo.

Sprawdź czy jesteś MŚP

 

 

Projekt przewiduje preferencje w dostępie do usług inkubowania dla MŚP funkcjonujący w branżach gospodarki

1. zgodnych  z  zidentyfikowanymi   inteligentnymi  specjalizacjami  Warmii  i Mazur,  tj.  ekonomia  wody, żywność wysokiej jakości,drewno i meblarstwo,

2. średnio-wysokiej i wysokiej techniki zgodnie z klasyfikacją Dziedzin Nauki i Techniki wg OECD,

3. zgodnych z specjalizacjami rozwijanymi przez Realizatorów Projektu o których mowa w§ 2 ust. 1,tj.: technologie informacyjno-komunikacyjne TIK (ICT), geoinformatyka, geodezja, biogospodarka , mechanika,inżynieria techniczna, automatyka przemysłowa, przetwórstwo przemysłowe,

4. powstałych dzięki wsparciu ze środków innych działań/poddziałań RPO WiM 2014-2020  lub  innych programów operacyjnych  na lata 2014-2020.

 

Inkubacja przedsiębiorstw będzie odbywała się w dwóch cyklach, które będą trwały do 11 miesięcy każdy:

I cykl - 01.09.2019 r. - 31.07.2020 r. - inkubacja 41 MŚP

Instytucje inkubujące:

 - Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, ul. Trylińskiego 2, Olsztyn

 - Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji, ul. Jagiellońska 91A, Olsztyn

 - Park Naukowo-Technologiczny w Ełku, ul. Podmiejska 5, Ełk

 - Inkubator Przedsiębiorczości w Biskupcu, ul. Armii Krajowej 1, Biskupiec

 

II cykl - 01.04.2020 r. - 28.04.2021 r. - inkubacja 12 MŚP

Instytucja inkubująca:

 - Olsztyński Park Naukowo-Technologiczny, ul. Trylińskiego 2, Olsztyn

Nabór do pierwszego cyklu rozpoczyna się w czerwcu 2019 r.

 

Proces inkubacji

Program Inkubacji obejmuje 2 pakiety usług na rzecz MŚP, tj. pakiet:

Pakiet podstawowych usług niezbędnych do funkcjonowania MŚP obejmuje:

1. Usługi infrastrukturalne

2. Usługi prawne

3. Usługi księgowe

4. Usługi ICT

Pakiet specjalistycznych usług proinnowacyjnych niezbędnych do rozwoju produktu/usługi i umacniania pozycji rynkowej firmy:

1. Opracowanie indywidualnego programu rozwoju produktu/usługi

2. Szkolenia:

a) tworzenie modelu biznesowego

b) zarządzanie zespołem

3. Indywidualny pakiet dla przedsiębiorstw

a) opracowanie tożsamości marki

b) opracowanie projektu/usługi (prototyp)

c) przeprowadzenie badania użytkowników (testowanie rozwiązań)

d) weryfikacja modelu biznesowego

e) opracowanie strategii marketingowej

4. Mentoring grupowy - przygotowanie do prezentacji pomysłu przed inwestorem

6. Spotkania z potencjalnym inwestorem

7. Networking

Projekt Startup Heroes Dofinanswany z UE