Idź do treści strony
 • Ikona Kontakt

  Olsztyński Park Naukowo-
  Technologiczny

  ul. Władysława Trylińskiego 2
  10-683 Olsztyn
  tel. 89 612 05 00

Wniosek inkubacyjny do projektu
„Warmińsko – Mazurski STARTUP INKUBATOR”

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMINSKO – MAZURSKIEGO NA LATA 2014 – 2020


oś priorytetowa: I Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur

działanie: 1.1. Przedsiębiorczość (Wsparcie przedsiębiorczości)

poddziałanie: 1.3.1 Inkubowanie przedsiębiorstw

I. MIEJSCE REALIZACJI INDYWIDUALNEGO PROGRAMU ROZWOJ

II. PODSTAWOWE DANE WNIOSKODAWCY


Zaznaczaj z CTRL


III. OPIS PROWADZONEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

Należy opisać m.in.: dotychczas oferowane i planowane produkty / usługi, związek działalności z preferencyjnymi w ramach projektu branżami gospodarki, zasięg obsługiwanego rynku, segmenty klientów, główne źródła przychodu, partnerzy biznesowi, stan zatrudnienia, plan rozwoju firmy na najbliższe lata, – maksymalna liczba znaków 2000IV. DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA W KONTEKŚCIE PREFERENCYJNYCH, DLA PROJEKTU, OBSZARÓW GOSPODARKI
Zaznaczaj z CTRL

Zaznaczaj z CTRL

Zaznaczaj z CTRL

V. OPIS PRODUKTU/ USŁUGI – PRZEDMIOTU INDYWIDUALNEGO PROGRAMU ROZWOJU W RAMACH PROJEKTU – maksymalna liczba znaków 3000VI. OCZEKIWANE REZULTATY – maksymalne 1000 znaków

VII. DANE OSOBY ODDELEGOWANEJ DO UDZIAŁU W REALIZACJI INDYWIDUALNEGO PROGRAMU ROZWOJUOŚWIADCZENIA

Jestem przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 ustawy z dn. 02.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. 2004 r. nr 173 poz. 1807 z późn. zm.) i podmiot gospodarczy, w ramach którego składam niniejszy wniosek spełnia następujące kryteria formalne udziału w projekcie:

 1. przedsiębiorstwo posiada siedzibę i prowadzi działalność gospodarczą na terenie województwa warmińsko-mazurskiego,
 2. przedsiębiorstwo znajduje się w początkowej fazie rozwoju działalności gospodarczej, tj. funkcjonuje na rynku nie dłużej niż 3 lata (licząc od daty rejestracji działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej lub Krajowym Rejestrze Sądowym),
 3. przedsiębiorstwo posiada status mikro, małego lub średniego przedsiębiorstwa (MŚP),
 4. przedsiębiorstwo jest aktywne, tj. uczestniczy w obrocie gospodarczym w sposób ciągły od dnia rejestracji,
 5. przedsiębiorstwo nie jest w stanie upadłości lub likwidacji,
 6. przedsiębiorstwo jest uprawnione do korzystania z pomocy de minimis

Nie podlegam wykluczeniu z udziału w projekcie na mocy §3 ust. 3 Regulaminu Organizacji i Realizacji Programu Inkubacji Przedsiębiorstw w Ramach Projektu pt. „Warmińsko Mazurski STARTUP INKUBATOR, tj.:

 1. przedsiębiorcy prowadzący działalność jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą i jako spółka prawa handlowego mogą skorzystać tylko 1 raz z usług inkubowania w ramach poddziałania 1.3.1 Inkubacja przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020;
 2. z usług inkubowania w ramach poddziałania 1.3.1 Inkubacja przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 nie może skorzystać spółka, w której wspólnikiem lub partnerem lub właścicielem udziałów lub właścicielem akcji jest osoba, która korzystała już z ww. usług jako osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą;
 3. z usług inkubowania w ramach poddziałania 1.3.1 Inkubacja przedsiębiorstw Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 nie może skorzystać przedsiębiorstwo, do którego zostało wniesione aportem inne przedsiębiorstwo, które już korzystało z ww. usług.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie oraz umieszczanie w bazie danych Realizatorów Projektu, także w systemach informatycznych, danych osobowych zawartych w Aplikacji, dla celów związanych z realizacją projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016 r. poz. 922) oraz wyrażam zgodę na przesyłanie przez Realizatorów Projektu informacji związanych z realizacją Projektu.


Jestem uprawniony/a do reprezentowania firmy.


Dane zawarte w niniejszym formularzu są zgodne z prawdą.


Wyrażam zgodę na gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie danych MŚP w celu monitoringu i ewaluacji Projektu


Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin organizacji i realizacji programu inkubacji przedsiębiorstw w ramach projektu pt. „Warmińsko Mazurski STARTUP INKUBATOR"


Projekt Startup Heroes Dofinanswany z UE